Obec Hronská Breznica
ObecHronská Breznica
rozšírené vyhľadávanie

Informácia - výrub stromov

Obec Hronská Breznica

Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 96001 Zvolen

 

Informácie o začatých správnych konaniach

 

Obec Hronská Breznica ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súlade s  § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Predbežnú žiadosť o účastníctvo konania podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení je potrebné doručiť na adresu Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, Zvolen alebo na elektronickú  adresu obce so zaručeným elektronickým podpisom.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: mhoherova@zvolen.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Dátum zverejnenia: 25.1.2023

Začaté správne konania:

 

Č.j.          8/2023 : Obec Hronská Breznica

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Hronská Breznica v registri C na parcele  412/3.

Jedná sa o nasledovné druhy drevín:

Hruška obyčajná 1ks, Borovica lesná 1 ks, Jabloň domáca 1 ks, Slivka domáca 2 ks.

Dôvodom výrubu je, že dreviny zasahujú do telesa miestnej komunikácie a bránia rozšíreniu telesa cesty na základe pripravovanej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu.

 

Dátum zvesenia: 2. 2. 2023 Zodpovedá: Správce Webu

Úrad

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:3
TÝŽDEŇ:90
CELKOM:217343